• Tất cả thông tin về hoạt động của Quỹ cần được đưa hết lên trang web của Quỹ. Chúng ta không được phép và cũng không cần thiết cất giấu thông tin. Minh bạch tài chính là yêu cầu hàng đầu của Quỹ. Đặc biệt các thông tin về tài chánh cần phải được cập nhật chính xác và nhanh chóng. Cố gắng dùng nhiều nhất các thông tin bằng hình ảnh thay cho các văn bản khô khan.

  • Từ Thiện Xanh là một tổ chức quần chúng bao gồm mọi thành viên có lòng nhân ái, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật có điều kiện chữa trị, sớm hòa nhập vào cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống, an ninh xã hội.

BACK TO TOP