• Mặc dù từ năm 1996, Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ đã đưa bệnh ung thư tiền liệt tuyến vào danh sách các bệnh có liên quan với chất độc da cam và các cựu chiến binh Mỹ bị phơi nhiễm chất độc da cam bị mắc bệnh này đã có thể được nhân tiền đền bù, nhưng công việc nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến với việc phơi nhiễm chất độc da cam vẫn tiếp diễn.

  • Bản Đồ băng rải và mật độ chất da cam/dioxin ở tỉnh Bình Định, Tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ chất da cam/dioxin ở tỉnh Đà Nẵng; Tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ chất da cam/dioxin ở tỉnh Đồng Nai

  • Đôi khi những gì chiến tranh để lại sau khi nó kết thúc còn đáng sợ hơn những thứ nó đã cướp đi trong những trận chiến.

BACK TO TOP