• Cá nhân tôi nhận thấy tâm đắc với tiêu chí và nguyên tắc họat động của CLB Thiện nguyện Xanh, và thật sự tự nguyện muốn trở thành Thành Viên Chính Thức của CLB. Tôi xin bảo đảm sẽ tuân thủ theo các quy chế của CLB và làm tròn nghĩa vụ Hội Viên.

BACK TO TOP